jeudi 28 mai 2009

En souvenir de Place Tian'anmen: 20 ans aprés...

Jon Haddock, "Wang Weilin" 2000.
Place Tian'anmen mai 1989.

I SHOT Andy Warhol, by Cory Arcangel